Wednesday, November 6, 2013

เสียงข้างมาก

หุงข้าว
ใครๆก็หุงได้ และก็หุงแบบเดียวกันทุกคน
จะมาอ้างว่า ได้รับหน้าที่หุงข้าวแล้ว ใครอย่ามาขวาง แบบนั้น ไม่ได้ดอก เพราะ เขารู้ว่าท่านเอายาพิษใส่ไว้ในข้าวที่ท่านหุงให้กินนั้นแล้ว เขาก็ไม่ยอมให้ท่านหุงข้าวเป็นอันเด็ดขาด

ฉันใดก็ฉันนั้น คนที่มีสติ มีปัญญานั้น ยังมีอยู่ เขารู้เท่าทันท่าน เขาจึงคัดค้าน พ.ร.บ นิรโทษกรรม ที่ท่านและพรรคการเมืองของท่าน อาศัยเสียงข้างมากไปแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ ออกกฏหมายฉบับนี้ออกมา

หยุดซะน่ะ หาไม่แล้ว ประตูมหานรก ขุมอเวจี กำลังรอท่านอยู่

No comments:


View My Stats

ฅ ร ม ๓