Friday, January 1, 2016

ปีใหม่ ชีวิตใหม่

เริ่มต้นอีกครั้ง

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย
พระคุณแห่งมารดาบิดาครูบาอาจารย์
พระคุณแห่งศีล กุศลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม
แลสัจจะของผมที่ว่าไม่ขอรับมรดก แต่จะมอบให้พี่ๆที่ส่งเสีย ให้เรียนจนจบปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จงดลบันดาลให้ท่าน พบแต่ความเจริญ พ้นจากภยันตรายของคนพาล มีความสุข สงบ ทุกทิวาราตรี ดั่งพระพุทธมนต์

สกฺกตฺวา พุทฺธรตนํ โอสถํ  อุตฺตมํ วรํ โหตุ
สกฺกตฺวา ธมฺมรตนํ  โอสถํ อุตฺตมํ วรํ โหตุ
สกฺกตฺวา สงฺฆรตนํ  โอสถํ อุตฺตมํ วรํ โหตุ

เทอญ

No comments:


View My Stats

ฅ ร ม ๓